ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle losse lessen en strippenkaarten van Studio Nine Pilates en op alle overeenkomsten, die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2. Studio Nine Pilates behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.
3. Het Nederlands recht is van toepassing.
4. De aanbieder, Studio Nine Pilates, wordt aangeduid als Pilates Studio.
5. De wederpartij (klant, cursist, leerling of deelnemer) wordt aangeduid als klant.
6. Een pilatesdocent, die namens Studio Nine een pilatesles, een andere les of een workshop verzorgt bij Studio Nine wordt aangeduid als pilatesdocent.

 

ARTIKEL 2 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN STUDIO NINE

1. Studio Nine is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede pilateslessen.
2. Studio Nine is verantwoordelijk voor het zorgen voor een veilige plek voor pilateslessen. Hieronder vallen de volgende verantwoordelijkheden:
– Studio Nine zorgt ervoor, dat het gebouw en de faciliteiten aan de wettelijke bepalingen rondom de veiligheid voldoet.
– Studio Nine treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van de klant, maar verantwoordelijkheid ligt altijd bij de klant.
– Studio Nine onderwerpt de voorzieningen in het gebouw aan het vereiste onderhoud.
3. Studio Nine is ervoor verantwoordelijk redelijke maatregelen te nemen om privacy gevoelige data van de klant te beschermen. Door de klant verstrekte gegevens worden zonder toestemming van de klant niet voor externe doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

 

ARTIKEL 3 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

1. De klant dient de aanwijzingen van Studio Nine c.q. de pilatesdocenten en andere medewerkers op te volgen.
2. Elke klant is verplicht lichamelijke en/ of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de pilatesdocent. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts of therapeut. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de klant.
3. De klant dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of per e-mail aan Studio Nine mede te delen. Studio Nine mag uitgaan van de juistheid van de verstrekte gegevens.
4. Door een e-mailadres door te geven aan Studio Nine gaat de klant akkoord met opname op de mailinglijst.
5. Het is de klant niet toegestaan deel te nemen aan lessen, indien hij/zij onder invloed is van drank, drugs of verdovende medicijnen, die het concentratie vermogen verminderen.
6. Het is niet toegestaan om als klant te roken in de studio.
7. De klant heeft zijn/haar mobiele telefoon op stil staan. Zo kan de les niet verstoord worden.

 

ARTIKEL 4 – BETALING

1. De prijzen voor proef/losse lessen, strippenkaarten en abonnementen staan vast en zijn niet onderhandelbaar.
2. De betalingen kunnen per bank worden voldaan. U kunt uitsluitend deelnemen aan een les, wanneer u het lesgeld vooraf heeft betaald.
3. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 5 – PROEF/LOSSE LESSEN

1. Om Pilates te proberen is het mogelijk om een proef/losse les te volgen.
2. Proeflessen moeten voor de les worden afgerekend.
3. Door deelname aan een proefles ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 6 – STRIPPENKAARTEN

De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op klanten, die een strippenkaart hebben bij Studio Nine.
1. Een strippenkaart heeft een vast aantal lessen en een vaste periode waarin je deze lessen kan gebruiken. Voor een 5-strippenkaart geldt, dat de 5 lessen binnen 7 weken worden opgemaakt.
2. Bij aanschaf van de eerste les dient deze betaald te worden.
3. De tarieven voor strippenkaarten kunnen een keer paar jaar door Studio Nine worden gewijzigd. Een eventuele prijsverandering heeft geen effect op reeds verkochte strippenkaarten.
4. Een strippenkaart is geldig voor alle reguliere lessen, die door Studio Nine worden aangeboden.
5. Bij langdurige ziekte kan de klant contact opnemen met Studio Nine, om een verlenging van de periode, waarin de lessen kunnen worden gebruikt, te bespreken.

 

ARTIKEL 7– ANNULERING DOOR STUDIO NINE

1. Studio Nine heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
2. Studio Nine heeft het recht zonder opgave van redenen lessen en andere activiteiten te annuleren.

 

ARTIKEL 8 – ANNULERING DOOR DE KLANT

1. Wanneer een annulering 24 uur voor aanvang van de les geschiedt, is het mogelijk de les te verplaatsen. Dit houdt in, dat de les kosteloos op een ander moment, binnen de geldigheid van de strippenkaart of abonnement, ingehaald kan worden.
2. Op annuleringen korter dan 24 uur voor aanvang van de les, wordt de les afgeschreven en kan de klant de les niet op een ander moment inhalen.